Algemene voorwaarden

 Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur of via bancontact.

  1.  Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal zonder enige ingebrekestelling, van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest
     verschuldigd zijn van 12% per jaar. Elke begonnen maand zal als een volledige maand aanzien worden.Bovendien zal in voormeld geval het factuurbedrag
     van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 250 EURO.
  2.  Opmerkingen in verband met de factuur en/ of de algemene voorwaarden dienen ons per aangetekend schrijven overgemaakt te worden
     binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.
  3. Het Belgisch recht is van toepassing.
  4. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd

 

Algemene Voorwaarden voor Velghe-pellets

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Velghe-pellets , zoals deze beschikbaar is gesteld door A.Velghe-Burms L & Co c.v.b.a. . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A.Velghe-Burms L & Co c.v.b.a. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij A.Velghe-Burms L & Co c.v.b.a..

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met A.Velghe-Burms L & Co c.v.b.a. te mogen claimen of te veronderstellen.

A.Velghe-Burms L & Co c.v.b.a. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. A.Velghe-Burms L & Co c.v.b.a. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Velghe-pellets op deze pagina.